Register Student Account

  รายละเอียดนักศึกษา
รหัสผู้สมัครสอบคัดเลือก
รหัสนักศึกษา *ไม่ทราบรหัสนักศึกษาให้ป้อนรหัสสอบคัดเลือกแล้วกดปุ่มนี้เพื่อค้นหา
ชื่อ-นามสกุล  -  * ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
รหัสประจำตัวประชาชน
รหัสผ่าน * กรุณาระบุรหัสผ่านความยาวไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน