ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    14 กันยายน 2566วันที่เข้าศึกษาสำหรับประเภทเวลาเรียนภาคพิเศษ
2    14 กันยายน 2566ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
3    14 กันยายน 2566โอนย้ายสาขา
4    14 กันยายน 2566ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
5    14 กันยายน 2566ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
6    14 กันยายน 2566สอบกลางภาค
7    14 กันยายน 2566สอบปลายภาค
8    14 กันยายน 2566วันเปิดภาคการศึกษา
9    14 กันยายน 2566วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
10    14 กันยายน 2566ช่วงบันทึกกิจกรรม
11    14 กันยายน 2566ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
12    15 พฤศจิกายน 2566 - 16 กรกฎาคม 2567ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
13    19 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2567ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
14    21 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567ลงทะเบียนรายวิชา
15    24 มิถุนายน 2567วันที่เข้าศึกษา
16    1 กรกฎาคม 2567วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
17    2 - 23 กรกฎาคม 2567ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
18    2 กรกฎาคม - 2 กันยายน 2567ขอสำเร็จการศึกษา