ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    20 ตุลาคม - 21 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
2    25 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2564ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
3    25 ตุลาคม - 8 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนรายวิชา
4    25 ตุลาคม 2564โอนย้ายสาขา
5    25 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
6    25 ตุลาคม 2564วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
7    25 ตุลาคม 2564ช่วงบันทึกกิจกรรม
8    25 ตุลาคม 2564ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
9    19 พฤศจิกายน 2564 - 24 มกราคม 2565ขอสำเร็จการศึกษา
10    22 พฤศจิกายน 2564วันเปิดภาคการศึกษา
11    23 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
12    23 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
13    30 พฤศจิกายน 2564วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
14    13 ธันวาคม 2564ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
15    17 - 21 มกราคม 2565สอบกลางภาค
16    21 - 25 มีนาคม 2565สอบปลายภาค