ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    2 พฤศจิกายน 2565 - 11 สิงหาคม 2566ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
3    2 พฤศจิกายน 2565วันที่เข้าศึกษา
4    2 พฤศจิกายน 2565วันที่เข้าศึกษาสำหรับประเภทเวลาเรียนภาคพิเศษ
5    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
6    2 พฤศจิกายน 2565โอนย้ายสาขา
7    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
8    2 พฤศจิกายน 2565สอบกลางภาค
9    2 พฤศจิกายน 2565สอบปลายภาค
10    2 พฤศจิกายน 2565วันเปิดภาคการศึกษา
11    2 พฤศจิกายน 2565วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
12    2 พฤศจิกายน 2565ช่วงบันทึกกิจกรรม
13    2 พฤศจิกายน 2565ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
14    18 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 2566ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
15    19 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566ลงทะเบียนรายวิชา
16    23 มิถุนายน - 15 กันยายน 2566ขอสำเร็จการศึกษา
17    3 กรกฎาคม 2566วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
18    4 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2566ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา