ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    7 ตุลาคม 2564 - 27 มิถุนายน 2565ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2    7 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
3    7 ตุลาคม 2564โอนย้ายสาขา
4    7 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
5    7 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
6    7 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
7    7 ตุลาคม 2564สอบกลางภาค
8    7 ตุลาคม 2564สอบปลายภาค
9    7 ตุลาคม 2564ขอสำเร็จการศึกษา
10    7 ตุลาคม 2564วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
11    7 ตุลาคม 2564ช่วงบันทึกกิจกรรม
12    7 ตุลาคม 2564ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
13    20 - 27 มิถุนายน 2565ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
14    20 - 27 มิถุนายน 2565ลงทะเบียนรายวิชา
15    27 มิถุนายน 2565วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
16    27 มิถุนายน 2565วันเปิดภาคการศึกษา