ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    4 - 11 เมษายน 2567ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
2    4 - 18 เมษายน 2567ลงทะเบียนรายวิชา
3    4 - 18 เมษายน 2567ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
4    4 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567ขอสำเร็จการศึกษา
5    4 เมษายน 2567ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
6    4 เมษายน 2567วันที่เข้าศึกษาสำหรับประเภทเวลาเรียนภาคพิเศษ
7    4 เมษายน 2567วันที่เข้าศึกษา
8    4 เมษายน 2567ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
9    4 เมษายน 2567โอนย้ายสาขา
10    4 เมษายน 2567ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
11    4 เมษายน 2567ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
12    4 เมษายน 2567สอบกลางภาค
13    4 เมษายน 2567สอบปลายภาค
14    4 เมษายน 2567วันเปิดภาคการศึกษา
15    4 เมษายน 2567วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
16    4 เมษายน 2567ช่วงบันทึกกิจกรรม
17    4 เมษายน 2567ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
18    11 เมษายน 2567วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน