ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    2 พฤศจิกายน 2565 - 23 มิถุนายน 2566ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
2    2 พฤศจิกายน 2565วันที่เข้าศึกษา
3    2 พฤศจิกายน 2565วันที่เข้าศึกษาสำหรับประเภทเวลาเรียนภาคพิเศษ
4    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนรายวิชา
5    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
6    2 พฤศจิกายน 2565โอนย้ายสาขา
7    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
8    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
9    2 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
10    2 พฤศจิกายน 2565สอบกลางภาค
11    2 พฤศจิกายน 2565สอบปลายภาค
12    2 พฤศจิกายน 2565วันเปิดภาคการศึกษา
13    2 พฤศจิกายน 2565ขอสำเร็จการศึกษา
14    2 พฤศจิกายน 2565วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
15    2 พฤศจิกายน 2565ช่วงบันทึกกิจกรรม
16    2 พฤศจิกายน 2565ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
17    24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)
18    5 พฤษภาคม 2566วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน