ปฏิทินการศึกษา

รายการปฏิทินการศึกษา
ลำดับวันที่ คำอธิบายระดับวุฒิการศึกษา
1    12 ตุลาคม - 28 พฤศจิกายน 2565ลงทะเบียนรายวิชา
2    12 ตุลาคม 2565ลงทะเบียนโดยมีค่าปรับ (ลงทะเบียนช้า)
3    12 ตุลาคม 2565 - 27 มกราคม 2566โอนย้ายสาขา
4    12 ตุลาคม 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2566ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ W
5    12 ตุลาคม 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566ขอสำเร็จการศึกษา
6    12 ตุลาคม 2565วันที่เข้าศึกษาสำหรับประเภทเวลาเรียนภาคพิเศษ
7    12 ตุลาคม 2565วันที่เข้าศึกษา
8    12 ตุลาคม 2565ลงทะเบียนถอนรายวิชาโดยได้ F
9    12 ตุลาคม 2565สอบกลางภาค
10    12 ตุลาคม 2565สอบปลายภาค
11    12 ตุลาคม 2565วันเปิดภาคการศึกษา
12    12 ตุลาคม 2565วันสิ้นภาคการศึกษา (วันสำเร็จการศึกษา)
13    12 ตุลาคม 2565ช่วงบันทึกกิจกรรม
14    12 ตุลาคม 2565ช่วงเลือกสาขาสำหรับนักศึกษารับรวม
15    17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
16    21 พฤศจิกายน 2565วันสุดท้ายของการรับชำระเงิน
17    22 พฤศจิกายน 2565 - 27 มกราคม 2566ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา
18    29 พฤศจิกายน 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2566ลงทะเบียนรายวิชา (กระเช้า)